NEW RELEASE

นิวไลฟ์ เรดิโอ จะออกอากาศ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ นี้เป็นต้นไป

นิวไลฟ์ เรดิโอ จะทำการออกอากาศ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ๋ 2017 เป็นต้นไป เราจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังที่ทำงานภาคกลางคืนจนถึงเช้า ด้วยรายการที่มีสาระให้ความรู้ พร้อมด้วยบทเพลงไพเราะแห่งการหนุนชูใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังจะได้รับพระพรจาการออกอากาศเต็ม 24 ชั่วโมงนี้ครับ